info@alvandsaz.ir تهران، مارلیک، خیابان دکتر حسابی، جنب خیابان غنچه، مسکن الوند 021-65169938

اجرای سوله

اجرای سوله
حسن شرفی پنج شنبه 16 بهمن 1399 0 نظر

زمانی که شما به محوطه ای محصور، بزرگ و با ارتفاع بسیار زیاد نیاز پیدا می کنید، طراحی و اجرای سوله همان چیزی است که مشکل شما را حل خواهد کرد. سوله نوعی سازه فلزی بسیار بزرگ است که دارای سقف شیب دار بوده و در صنایع مختلفی کاربرد دارد. شما می توانید برای طراحی و اجرای هرگونه سوله با کاربری متفاوت از متخصصان الوندساز مشاوره بگیرید.

زمانی که شما به محوطه ای محصور، بزرگ و با ارتفاع بسیار زیاد نیاز پیدا می کنید، طراحی و اجرای سوله همان چیزی است که مشکل شما را حل خواهد کرد. 

سوله نوعی سازه فلزی بسیار بزرگ است که دارای سقف شیب دار بوده و در صنایع مختلفی کاربرد دارد.

شما می توانید برای طراحی و اجرای هرگونه سوله با کاربری متفاوت از متخصصان الوندساز مشاوره بگیرید.

0